1. Menú:
  2.  Home
  3. / Parc Aeroespacial
  4. / Espais lliures i equipaments

Espais lliures i equipaments

Qualitat ambiental

L'assignació de sòls per a espais lliures i equipament es concreta en 3 àrees ben diferenciades:

La reserva principal mixta d'equipament i zona verda, en posició central i que haurà d'acollir alhora la bassa de laminació de pluvials  i el nou viaducte. Es tracta d'una important superfície de unes  50 Ha, que es pretén configurar com a un espai d'elevada qualitat ambiental i paisatgística, integrant en ell tant els elements singulars d'enginyeria viària i hidràulica com la plantació i paisatge vegetal de les vores de la bassa de laminació.

La gran peça d'equipament delimitada en proximitat a l'angle Nord del perímetre de sector, i en contacte amb Cª de la Vila amb una superfície de unes 2,5 Ha, assegura la potencial localització de diferents programes d'equipament i serveis d'alt nivell al sector, que reforcin la seva caracterització com a Parc 'd'activitat altament especialitzat i de qualitat.

El sistema verd lineal que es desplega en paral·lel al traçat de F.C. Renfe i Riera de Sant Llorenç garantirà un acurat tractament del límit del sector envers les àrees industrials properes, i alhora una significació de la nova implantació en el paisatge de la plana agrícola que el desenvolupa des de Ca n'Alemany fins al front litoral proper.

Zona productiva: 160.000 m2
Zona tecnològica: 80.000 m2

Node d'equipaments i d'altres usos: 50.000 m 2

 

SUPERFÍCIE TOTAL

550.000 m2 de sòl

245.000 m2 de sostre

 

Benvinguts

Objectius

Deltabcn, motor de connexió de coneixement local i internacional

Ubicació

Deltabcn 50 Ha d'extensió, al terme municipal de Viladecans

Connectant coneixement

Hub de coneixements, en un entorn actiu i permeable

Història del projecte

Potenciar la l'industria aeroespacial, i de la mobilitat en general

El Consorci del Parc Aeroespacial i de la Mobilitat

Objecte: planejament, gestió i urbanització

Eix industrial del Baix Llobregat

Concentració d'activitat industrial

Anell cientific

Un entorn de coneixement